ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၉/၂၀၁၉)Download PDF

Related Posts: