ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ IPU ဌာနချုပ်၊ "Division of Support Services" ဌာနခွဲတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော Legal and Human Resources Assistant Officer (ဥပဒေရေးရာနှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လက်ထောက်အရာရှိ) ရာထူးတစ်နေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ IPU ဌာနချုပ်၊ "Division of Support Services" ဌာနခွဲတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော Legal and Human Resources Assistant Officer (ဥပဒေရေးရာနှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လက်ထောက်အရာရှိ) ရာထူးတစ်နေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ IPU ဌာနချုပ်၊ "Division of Support Services" ဌာနခွဲတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော Legal and Human Resources Assistant Officer (ဥပဒေရေးရာနှင့် လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လက်ထောက်အရာရှိ) ရာထူးတစ်နေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် ပြည်စုံရမည့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရာထူး၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ခံစားခွင့်များကို အောက်ပါ Link တွင် ကြည်ရှုနိုင်ပါကြောင်း-

https://www.ipu.org/…/assistant-officer-p-1-legal-and-human…

Related Posts: